Grab 146 – Rudolf Kohn

146 Kohn3:

146 Kohn1:
1871-1927 Waisenhausdirektor i.R.